• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

              เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐ น. พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.๒๕เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.๒๕ ดำเนินการตามโครงการ “รับซื้อมังคุดจากเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด -๑๙” จำนวน๗๐๐ กิโลกรัม โดยมี นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนมอบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว หน่วย พร้อมทั้งกำลังพลและครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ จึงมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่ประสบอยู่ในระยะนี้ ซึ่งนับว่าโครงการหนึ่งที่เป็นประโยชน์สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้และเป็นการปลูกฝังความมีน้ำใจของคนไทยที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอในยามจำเป็น