พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ 7 ก.พ. 63,13.30
พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25 (1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.25

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี2563

ณ สโมสรค่ายวีรวัตน์โยธิน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน

ในการขนส่งน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล

และทุรกันดาร ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้และในวันนี้

หน่วยได้รับรายงานจากโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ซึ่งได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาภัยแล้ง

ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และหน่วยได้ปล่อยขบวนรถรถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน 16,000 ลิตร

นำไปช่วยเหลือแจกจ่ายเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โดยได้ร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์

การประปาส่วนภูมิภาค จว.ส.ร.,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว.ส.ร.,กรมทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์

และ อบต.นอกเมือง อ.เมือง จว.ส.ร.ซึ่งทำให้คณะครูและนักเรียนในพื้นที่มีความพึงพอใจและประทับใจอย่างมาก