• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มิ.ย.๖๒  หน่วยฝึกทหารใหม่ จัดให้มี สัปดาห์ญาติเยียมทหารใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้น้องทหารใหม่  ในการนี้ ร้อย.มทบ.๒๕ จัด จนท. ศูนย์เรียนรู้บรรยายให้ความรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับญาติทหารใหม่ ดังนี้

    - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

    - ปุ๋ยสูตรพระราชทานของสมเสด็จพระเทพฯ

    - ตารางปลูกพืชให้สัมพันธ์กับเวลาเพื่อให้ได้ราคาผลผลิตสูง

    - น้ำส้มควันไม้ วิธีการผลิต และการใช้ประโยชน์

    - จำหน่ายผลผลิต และสินค้าราคาถูกของศูนย์เรียนรู้

ญาติทหารใหม่ให้ความสนใจ และชื่นชมการปฏิบัติเป็นอย่างดี

การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย