เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 น. มณฑลทหารบกที่ 25/ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ โดย พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ จัดกำลังพล นายทหาร 1 นาย นายสิบ 2 นาย และพลทหาร 2 นาย พร้อมรถเกี่ยวข้าว คูโบต้าขนาด 1 ตัน ดำเนินโครงการรถเกี่ยวข้าวช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ บ้านตะโก หมู่ที่ 8 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์( เป็นวันที่ 4 ) ตามลำดับดังนี้

       1. นาง แถว  แก่นพรม จำนวน 2 ไร่ 700 กิโลกรัม

       2. นาง หัด  โสพรรณ จำนวน 3 ไร่ 1,100 กิโลกรัม

       3. นาง นกน้อย  กุดารัมย์ จำนวน 1 ไร่ 350 กิโลกรัม

      4. นาง รัศมี  งามเกิด จำนวน 1 ไร่ 350 กิโลกรัม

-รวม เกษตรกร ทั้งสิ้น 4 ราย เนื้อที่ จำนวน 7 ไร่ 2,500 กิโลกรัม

ยอดรวมเกี่ยวข้าวสะสมดังนี้

    - เกษตรกร จำนวน 23 ราย

    - พื้นที่ จำนวน 60 ไร่

     - น้ำหนักข้าวเปลือก จำนวน 24,500 กิโลกรัม(24.5 ตัน)

     การเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ได้รับความพึงพอใจจากประชาชน เป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานเป็นอย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     

                  เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/ผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยจังหวัดสุรินทร์ เฝ้ารับเสด็จ และถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในวาระครบรอบ 60 ปี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน พร้อมด้วยภริยาผู้ถวายรายงาน ถวายมาลัยกร ในการนี้ มีประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกฯ ตลอดจนชาวอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

    กองอำนวยการร่วมฯ นี้มี พันเอก สาธิต  เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ประจำพื้นที่ ศูนย์ฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ เป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชา และอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ภาพประกอบกิจกรรม

                     เมื่อวันเสาร์ที่  11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00น พันเอก สาธิต  เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 /รองผู้อำนวยการถวายความปลอดภัย ประจำพื้นที่  กองอำนวยการร่วม ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ หมู่ที่ 5 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และผู้ถวายมาลัยข้อพระกร ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงมาปฏิบัติพระกรณียกิจ ฝึกซ้อมเกี่ยวข้าว ที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ฯ ในโอกาส เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2560 การรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัย เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ภาพประกอบกิจกรรม