• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

เมื่อวันพุธที่ ๘ ก.ค.๖๓ ศบภ.มทบ.๒๕จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒,๔๐๐ ลิตร แจกจ่ายให้กับโรงเรียนบ้านโคลด ต.โคกยาง อ.ปราสาท จว.ส.ร. ซึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสำหรับนักเรียน สร้างความพึงพอใจให้กับครู นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมวลชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่๒ ก.ค.๖๓ ศบภ.มทบ.๒๓ จัดชุดช่าง ร่วมกับ อำเภอจอมพระ, อบต.จอมพระ และผู้นำชุมชน ช่วยเหลือก่อสร้างบ้านผู้ยากจน ในพื้นที่ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จว.ส.ร. โดยมีแผนปฏิบัติจำนวน ๕ วัน สร้างความพึงพอใจให้กับครอบครัวผู้ยากจนเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับท้องที่, ท้องถิ่น และมวลชน ในพื้นที่เป็นอย่างดี

เมื่อวันพุธที่ ๑ ก.ค. ๖๓ ศบภ.มทบ.๒๕ จัดชุดช่างให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.เมืองที อ.เมือง จว.ส.ร. เป็นวันที่ ๒ สร้างความยินดีให้กับครอบครัวของผู้ยากไร้เป็นอย่างยิ่ง

  

เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๙ พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร มทภ.๒ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระรัตนมงคลบพิตร รุ่น ทรัพย์พูนทวี ณ  มณฑลพิธีอุทยานพนมสวาย วัดพนมศิลาราม ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผบ.มทบ.๒๕ เป็นประธานอำนวยการดำเนินงานสร้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัวของหน่วย และเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรหลานกำลังพล และเด็กนักเรียนที่ยากจนด้อยโอกาสในพื้นที่ ในการนี้มี นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.สุรินทร์ และ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน,ภาคเอกชนในพื้นที่, รวมทั้งกำลังพลของหน่วยและประชาชน ร่วมในพิธีมหามงคลในครั้งนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๕ จัดชุดแจกจ่ายน้ำ  ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภภาค สาขาสุรินทร์ เพื่อนำน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายให้กับโรงเรียนบ้านตาวร และวัดบ้านตาวรตาเมาะ ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นเวลายาวนาน และใกล้วันเปิดภาคเรียนของนักเรียน ผลการปฏิบัติ  สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาน จำนวน ๔๓๐ ครัวเรือน