• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

ภารกิจ มณฑลทหารบกที่ ๒๕

๑.บังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพ ตามที่กระทรวงกลาโหม กำหนด

๒.รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้่ง การศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ

๓.ระดม สรรพกำลังในหน่วยพื้นที่

๔.สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่

๕.ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ